Toimintaperiaatteemme

Meille asukas on kaikki kaikessa. Alla olevat toiminta-ajatukset takaavat asukkaillemme juuri heille tärkeimpien asioiden toteutumisen.

Toimintaamme liittyvät arvot ja eettiset periaatteet ovat asioita, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja jotka edesauttavat asukkaan toimintakyvyn säilymistä. Periaatteet eivät koske ainoastaan asukassuhteita vaan ne näkyvät myös omaisten kanssa toimiessamme. Asukas itse, yhdessä omaisten kanssa, on oman elämänsä paras asiantuntija.

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Asukas on kykyjensä ja voimiensa salliessa mukana itseään koskevassa päätöksenteossa ja hoitoa annetaan hänen suostumuksellaan. Mikäli asukkaan omat voimavarat eivät tähän riitä, tehdään hoitoon liittyvät päätökset yhdessä omaisten kanssa.

Hoitoa suunniteltaessa otetaan huomioon asukkaan taustatiedot ja elämänhistoria. Omaiset voivat myös halutessaan olla mukana asukkaan hoitopalavereissa ja päivittäisessä hoidossa.

ASUKASLÄHTÖISYYS

Hoiva-alalla asiakkaan tarpeilla on erityisen korostunut merkitys. Hoitoa tarkastellaan aina asukkaan kannalta selvittämällä ja huomioimalla asukkaan yksilölliset tarpeet, toiveet ja mielipiteet sekä kunnioitetaan niitä. Lisäksi ymmärrämme ja arvostamme jokaisen asukkaan yksilöllisyyttä. Näin tiedämme, millainen hoito on juuri kyseiselle asukkaalle parasta.

LUOTETTAVUUS JA VASTUULLISUUS

Luottamus on asia, joka ansaitaan. Ymmärrämme, että ihmisen muuttaminen uuteen ympäristöön vaatii totuttelemista. Kotiutuminen on kuitenkin nopeaa ystävällisten ja huomioivien hoitajien ansiosta. Toimmme kaikissa tilanteissa rauhallisesti ja ystävällisesti sekä kohtelemme asukasta kunnioittavasti äänensävy, sanat, ilmeet ja eleet sekä kosketus ja otteet huomioiden.

Lisäksi pidämme oma-aloitteisesti yhteyttä omaisiin ja keskustelemme asukasta koskevista asioista, sekä pyydämme omaisia mukaan hoitopalavereihin.

YHTEISÖLLISYYS

Yksinäisyys on yksin asuvien vanhuksien suurimpia ongelmia. Asukkaiden ja henkilökunnan yhteinen toiminta tukee yhteisöllisyyttä ja auttaa asukkaita pysymään virkeänä.

Tuomme asukkaat toisten seuraan keskustelemaan, muistelemaan ja olemaan yhdessä heidän niin halutessaan. Lisäksi muistamme asukkaiden merkkipäivät ja vuotuiset juhlapyhät sekä osallistumme yhteisiin tilaisuuksiin. Käymme asukkaiden kanssa retkillä myös palvelutalon ulkopuolella. Omaiset ovat myös tervetulleita osallistumaan talon tapahtumiin ja keskustelemaan samalla hoitajien kanssa.

Yhdessäolon lisäksi annamme mahdollisuuden seurata päivän tapahtumia esimerkiksi lukemalla päivän lehti ja katsomalla tai kuuntelemalla uutiset.